Çalışma Alanlarımız

Büromuz gerek bireysel gerekse kurumsal şirketlerin alacaklarının takibi ve tahsili konusunda gerekli araştırma ve  özeni göstererek müvekkillerince takdir olunan başarılı çalışmalarını devam ettirmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

 • Ülkemizin önde gelen banka ve faktöring şirketlerinin, kurumsal şirketlerin İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan davalarının takibi,
 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ve alacaklı vekili olarak iflas işlemleri, iflasın ertelenmesi ve konkordato uygulanmasına ilişkin süreç ve dava takipleri

şeklindedir.

Büromuz kişilerin, şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ile iş hukuku mevzuatından doğan uyuşmazlıklara ilişkin hizmet vermekte olup, işçi veya işveren vekili sıfatıyla iş ilişkisinin kurulmasından sona ermesine kadar her aşamada verilen hizmetlerin bir kısmı ;

 • Kurumsal şirketlerin ihtiyaçları ve mevzuata uygunluğu gözetilerek iş sözleşmesinin hazırlanması,
 • savunma talepli yazıların alınması, uyarı, kınama gibi disiplin cezalarına dair süreçlerin yürütülmesi,
 • Haklı ve geçerli fesih hallerine dair mütalaa verilmesi,
 • Somut uyuşmazlıklara çözüm üretilmesi,
 • İş ilişkisinin sulh ve protokol ile sonlandırılması

şeklindedir.

İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’ndan doğan davaların takibi, iş kazası, meslek hastalığının ve maluliyet oranlarının tespiti, maddi – manevi tazminat istemleri, hizmet tespiti ve eksik prim tamamlama süreçleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanzim edilen idari para cezalarının iptali ve somut olaya ilişkin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Büromuz şirketler hukuku alanında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere danışmanlık hizmetinde uzmanlaşmıştır. Uzmanlık alanlarımızın bir kısmı ;

 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımları/ indirimleri,
 • Pay defteri yazılması,
 • Ticaret sicil gazetesindeki ilanlı gibi işlemlerin takip edilmesi,
 • Şirketin durumunun değerlendirilerek rapor hazırlanması,
 • Şirket yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

şeklindedir.

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimize ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmelerin hazırlanması,  incelenmesi ve feshedilmesi hususlarında danışmanlık verilmektedir. Sözleşmeler Hukukunda uzmanlık alanlarımızın bazıları ;

 • Reklam ve Sponsorluk sözleşmeleri,
 • Alım- satım sözleşmeleri,
 • Hizmet sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri,
 • Kat Karşılığı İnşaat İnşaat sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Çerçeve sözleşme türleri,

şeklindedir.

Sağlık Hukuku ile ilgili sözleşmesel ve idari yaptırımlar, hizmet ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

 • Özel sağlık hizmeti sunucularının özel hukuk ve idari hukukundan kaynaklı yükümlülüklerin tespiti, yerine getirilmesi,
 • Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki sözleşmesel ilişkilerin, faturalandırmaların, cezai işlemlerin takibi,
 • Özel sağlık hizmeti sunucularına yönelik özel hastanelerin ve hekimin yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme ve sunumların yapılması,
 • Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluklarına, malpraktis davalarına ilişkin takiplerin yapılması

şeklindedir.

Taşınmaza ilişkin yönetim, devir, kiralama ve her türlü ayni ya da şahsi hakkın tesisine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

 • Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Site yönetimi, kat malikleri genel kurul toplantısı, yönetim planı ve işletme projelerinin yürütülmesi,
 • Kira ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık
 • Gayrimenkul satımı ve kiralanması konusunda sözleşme hazırlanması,

şeklindedir.

Büromuz, müvekkillerine fikri mülkiyet haklarının hukuken etkin korunması  çerçevesinde gerekli desteği vermektedir. Hizmetlerimizin bazıları ;

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model tescilleri ve TPE kararlarına itiraz işlemlerinin takibi,
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Fikri mülkiyet hukukuna dayalı tüm hükümsüzlük, maddi- manevi tazminat, tecavüzün önlenmesi gibi ihtilaflarda müvekkillerin hem  Türk Patent Enstitüsü hem WIPO hem de tüm hukuk mercileri nezdinde temsil edilmesi,

şeklindedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku bünyesinde verilen hizmetlere ek olarak, kurucu avukatlarımızdan Mustafa UTKUSEVEN marka ve patent vekili sıfatı ile ticari şirketlerin marka imajını korumak amacıyla marka değeri ile ilişkili olarak her türlü marka devri, tescil ve ilam işlemlerini Denizaşırı Etüd Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi bünyesinde takip etmektedir.

Şahıslar veya tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancıların çalışma izni, oturma izni, çalışma izni uzatım başvurusunun yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması şeklinde yabancı ülke vatandaşları için gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Büromuz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat dahilinde danışmanlık hizmetleri sunmakta olup bu alanlardan doğan uyuşmazlıklarda müvekkiller hakem heyetleri ve mahkemeler önünde başarıyla temsil edilmektedir. Hizmetlerimizin bazıları ;

 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi

şeklindedir.

Toplumsal birlik ve beraberliğin ancak ve ancak aile içi düzenin sağlanmasıyla gerçekleştirilebileceğinin bilincinde olan büromuz medeni hukuk kapsamına giren davalarının takibi ve mevcut mevzuatlara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Verilen hizmetlerin bazıları ;

 • Anlaşmalı-Çekişmeli Boşanma
 • Tazminat
 • Velayet
 • Nafaka
 • Babalık
 • Evliliğin Butlanı/İptali
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi ile Alacak Davaları
 • Veraset İşlemleri

şeklindedir.

Büromuz, Miras Hukuku kapsamındaki davaların takibi ve miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimizin bir kısmı ;

 • Veraset belgesi çıkartmak,
 • Vasiyetname tanzimi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Miras taksim sözleşmeleri
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları
 • Tenkis davaları
 • Miras sebebiyle istihkak/iptal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu)

şeklindedir.

Büromuz, yalnızca ekonomik suçlardan kaynaklanan davaların takibi ve mevcut mevzuatlara ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar,
 • Vergi Usul Kanunu çerçevesinde denetimler ve sonrasındaki cezalara dair davalar
 • İhaleye Fesat karıştırma suçları
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar

Türkiye’de rekabet hukuku bu konudaki yasal düzenlemelerden sonra oldukça önem kazanmıştır. Bu noktada tüm dünyada ve Türkiye’de rekabet hukukunun etkisi giderek artmakta olduğundan, buna bağlı olarak bu konuda bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Büromuz çalıştığı kuruluşlara bu konuda danışmanlık vermekte rekabet kurumu denetimlerinde müvekkillerini temsil etmekte cezalar ve idari yaptırımlar için gerekli davaları ikame etmektedir.

 • Mahkemeler huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
 • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek

Kara ve deniz taşımaları esnasında meydana gelebilecek hukuki ihtilafların çözümü noktasında gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki düzenlemeler gözetilerek, ihtilafların ulusal ve uluslararası yargı organları nezdinde ya da diğer alternatif uyuşmazlıkları çözüm yolları ile sonuçlandırılması noktasında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıca, deniz ve ticaret hukukuna yönelik, yine ulusal ve uluslararası düzenlemeler, teamüller gözetilmek suretiyle müvekkillerin hukuki ihtiyaç ve taleplerine yönelik sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve diğer danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • Karayolu taşımacılığı ile ilgili hukuki ihtilaflar
 • Deniz yolculuğu ile ilgili hukuki ihtilaflar

BİZE ULAŞIN